Jesteś tutaj: Strona głównaO szkoleCeremoniał

Ceremoniał gimnazjum

CEREMONIAŁ GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Mając na względzie prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, w trosce o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje panujące w szkole, został opracowany ceremoniał naszej szkoły.

I Wstęp

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. ”(Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

II. Uroczystości i symbole szkolne

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:
a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
b) uroczystość wręczenia szkole sztandaru,
c) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,
d) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów kończących szkołę, inne święto szkolne),
e) uroczystości związane ze świętami narodowymi:
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
- 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja
f) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie.

Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

a. Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.

b. Sztandar szkoły - składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, na niej umieszczone jest godło państwowe. Na lewej stronie płata znajduje się portret patrona szkoły Macieja Rataja, logo szkoły, herb miasta Żmigród, napis z nazwą i imieniem szkoły: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie.

III. Poczet sztandarowy w szkole

Sztandarem w naszej szkole opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby oraz drugi skład rezerwowy) wybrany przez radę pedagogiczną spośród osób zaproponowanych przez samorząd uczniowski. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”.

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania flagi kirem:
- wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
b) podczas opuszczania trumny do grobu;
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
- uczeń: ciemny garnitur , biała koszula i krawat,
- uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice (ciemny kostium).

Insygnia pocztu sztandarowego:
- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
- białe rękawiczki.
Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

IV. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

a) wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) do auli na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego:
Szanowni zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), dyrektor (nazwa szkoły); co powinno spowodować przyjęcie przez młodzież postawy stojącej;
b) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:
„Baczność”
„Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść pojedyńczo, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: Do hymnu państwowego- uczniowie odśpiewują hymn państwowy "Mazurek Dąbrowskiego". W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę:
Po hymnie - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna).
Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości może być odśpiewany, jeśli jest, hymn szkoły. Prowadzący podaje komendę:
Do hymnu szkoły Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę:
Po hymnie - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:
Poczet sztandarowy wyprowadzić - zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna uroczystości.

V. Sposób zachowania pocztu sztandarowego

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;
a. "Na ramię"
b. "Prezentuj"
c. "Do nogi"

- wykonując chwyt "Na ramię" chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni (w stosunku do ramienia) - wykonując chwyt "Prezentuj" z położenia "Do nogi", chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,
- wykonując chwyt "Do nogi" z położenia "Prezentuj" lub z położenia "Na ramię", chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt "Do nogi" wykonuje się na komendę: "Baczność"
- salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy "Prezentuj", chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po czasie salutowania przenosi sztandar do postawy "Prezentuj",
- sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

VI Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

Termin ślubowania: rozpoczęcie roku szkolnego
Ustawienie: zebrana młodzież ustawia się parami w czworoboku, w alfabetycznym porządku klas.
Uroczyste powitanie klas gimnazjalnych przez dyrektora i wprowadzenie do ślubowania.
Wydanie komendy: „Baczność! Sztandar szkoły wprowadzić”.
Podanie komendy : „Do hymnu”.
Odśpiewanie hymnu przez wszystkich zebranych.
Podanie komendy „Po hymnie”.
Wydanie komendy : „Do ślubowania!”. Poczet sztandarowy występuje i pochyla sztandar pod kątem 45°. W tym samym czasie przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru. Ustawiają się po obydwu jego stronach, dwa palce lewej dłoni (wskazujący i środkowy) wyciągają prosto w kierunku sztandaru. Pozostali uczniowie powtarzają za dyrektorem (lub przewodniczącym samorządu uczniowskiego) słowa przysięgi:

Rota ślubowania:

- My uczniowie klas I Gimnazjum im. Macieja Rataja ślubujemy uroczyście na sztandar szkoły: Być wierni tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą. Ślubujemy. Pracą, nauką i wychowaniem potwierdzić, że jesteśmy pokoleniem dbającym o dobro Rzeczpospolitej Polskiej.

- Ślubujemy.

- Sławić dobre imię szkoły i jej patrona.

- Ślubujemy.

- Pracować nad doskonaleniem swego charakteru. Być uczciwym, prawdomównym, koleżeńskim.

- Ślubujemy.

- Dochować wierności sztandarowi szkoły.

- Ślubujemy.

Podanie komend: „Po ślubowaniu” i „Wyprowadzić sztandar szkoły”.
Wygłoszenie Przez dyrektora krótkiego, okolicznościowego przemówienia.
Po części oficjalnej następuje dalsza część uroczystości.

VII. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem

Odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:
Przekazujemy wam sztandar – symbol Gimnazjum imienia Macieja Rataja, opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszego gimnazjum. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.

VIII. Ceremoniał ślubowania absolwentów

Termin ślubowania: Zakończenie roku szkolnego
Ustawienie: zebrana młodzież klas III ustawia się w czworoboku, w alfabetycznym porządku klas.
Uroczyste pożegnanie klas III przez dyrektora i wprowadzenie do ślubowania.

Wydanie komendy: "Do ślubowania!". Poczet sztandarowy występuje i pochyla sztandar pod kątem 45°. W tym samym czasie przedstawiciele klas trzecich podchodzą do sztandaru. Ustawiają się po obydwu jego stronach, dwa palce lewej dłoni (wskazujący i środkowy) wyciągają prosto w kierunku sztandaru. Pozostali uczniowie powtarzają za dyrektorem (lub przewodniczącym samorządu uczniowskiego) słowa przysięgi:

Rota ślubowania:

- My absolwenci Gimnazjum im. Macieja Rataja ślubujemy uroczyście na sztandar szkoły: Dbać o honor i tradycje szkoły

- Ślubujemy.

- Kierować się w życiu zasadami przyjaźni, uczciwości i szacunku dla drugiego człowieka.

- Ślubujemy.

- Zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim życiu.

- Ślubujemy.

- Zawsze pracować sumiennie i uczciwie.

- Ślubujemy.

- Dbać o dobro Ojczyzny - Rzeczpospolitej Polskiej.

- Ślubujemy.
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony