Jesteś tutaj: Strona głównaOcenianieWewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO- rok szkolny 2013/14)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO- rok szkolny 2013/14)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO)- obowiązują od 1.09.2016

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO)


zostały opracowane na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i  sprawdzianów w szkołach publicznych. 

I. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie

- udzielanie pomocy uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju;

- motywowanie ucznia do dalszej pracy;

- dostarczenie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

II. Organizacja oceniania

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

2. Skala ocen:

6- cel - celujący

5- bdb - bardzo dobry

4- db - dobry

3- dst - dostateczny

2- dp - dopuszczający

1- ndst- niedostateczny

       Oceny bieżące mogą być różnicowane dodatkowo poprzez stosowanie znaków "+" i "-".

       W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej stosuje się „0”.

         Nauczyciele mogą stosować oceny kształtujące.

3. Do ustalania ocen z zachowania stosuje się skalę:

wz - wzorowe

bdb – bardzo dobre

db - dobre

pop- poprawne

ndp- nieodpowiednie

ng - naganne

4. Ocenianie ma charakter wspierający rozwój ucznia.

a) Dopuszczalnymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są:

- prace klasowe

- sprawdziany pisemne (kartkówki)

- odpowiedzi ustne

- zadania domowe

- wytwory lub doświadczenia

- opracowania lub prezentacje

- sprawdziany praktyczne

- egzaminy

b) Ocenie mogą podlegać:

- wypowiedzi ustne i pisemne

- aktywność w czasie lekcji

- zeszyty oraz zeszyty ćwiczeń

- prace domowe

- działania dodatkowe, ponadstandardowe

- inne elementy – specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych.

c) Oceniając pracę w grupie uwzględnia się stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie się z przyjętej w grupie roli, czas wykonania pracy.

d) Uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji. Nauczyciel może przyznać uczniom prawo do większej liczby nieprzygotowań; Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań, uczeń otrzymuje za każde następne ocenę niedostateczną

e) Uczniowie mogą korzystać ze „szczęśliwego numerka” na zasadach określonych przez Radę Samorządu Szkolnego.

f) W odniesieniu do pisemnych prac kontrolnych ustala się, że:

- Sprawdziany pisemne sprawdzają bieżące wiadomości i umiejętności ucznia z 3 ostatnich lekcji. Czas ich trwania nie przekracza 15 minut (mogą być niezapowiedziane);

- Prace klasowe mierzą osiągnięcia edukacyjne uczniów na określonym przez nauczyciela etapie nauczania;

- Praca klasowa z przedmiotu musi być zapowiedziana tydzień przed planowanym terminem poprzez wpis do dziennika;

- Pracę klasową podsumowującą wiadomości poprzedza lekcja powtórzeniowa; podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

- Ustala się możliwość pisania tylko jednej pracy klasowej w ciągu dnia i trzech w ciągu tygodnia;

- Prace klasowe powinny być ocenione i omówione w terminie nie przekraczającym 14 dni od ich napisania;

- Uczeń otrzymuje z pracy klasowej ocenę:

dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów,

dostateczną - od 50% do 74% punktów,

dobrą - od 75% do 89% punktów,

bardzo dobrą - od 90% do 95% punktów,

celującą – od 96% do 100%.

- Jeżeli uczeń jest nieobecny podczas pisania pracy klasowej, zamiast oceny wpisuje się 0. Uczeń ma obowiązek zaliczenia tej pracy klasowej na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu. W przypadku jeżeli uczeń napisał pracę klasową, 0 zostaje zmienione za ocenę uzyskaną przez ucznia. W przypadku jeżeli uczeń pracy klasowej nie napisał, 0 zostaje zmienione za ocenę 1.

- Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy klasowej w terminie ustalonym z nauczycielem. Uzyskaną na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu ocenę wpisuje się obok oceny poprzedniej; Poprawę uczeń może pisać tylko jeden raz i przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej  może być brana pod uwagę tylko ocena z pracy poprawionej bądź obie oceny (według ustaleń zawartych w PSO).

- Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (obowiązkowo prace klasowe i sprawdziany) są przedstawione do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie konsultacji oraz spotkań z rodzicami, a następnie przechowywane przez nauczyciela w szkole w ciągu roku szkolnego.

5. Wychowawca klasy przeprowadza w ciągu roku szkolnego co najmniej 4 spotkania ogólne (wywiadówki) z rodzicami celem przedstawienia i omówienia osiągnięć w nauce i zachowaniu.

6. Uczeń ma możliwość na bieżąco sprawdzać proponowaną semestralną i roczną ocenę z przedmiotu liczoną przez e-dziennik oraz poprawić ją, na bieżąco poprawiając prace klasowe oraz uzyskując inne oceny przewidziane w poszczególnych PSO.

7. Nie później, niż na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca jest zobowiązany do poinformowania - za potwierdzeniem w formie pisemnej - rodziców (opiekunów) o ewentualnej ocenie niedostatecznej lub obniżonej z zachowania.

a) W tym czasie uczniowi należy stworzyć możliwość poprawienia oceny, uzyskując nowe oceny cząstkowe;

b) W wyjątkowej sytuacji, gdy pozytywne oceny z przedmiotów lub zachowania muszą być zmienione w trakcie ostatniego miesiąca przed klasyfikacją, wychowawca powiadamia o tym rodziców niezwłocznie, przedstawiając dodatkowe uzasadnienie. Przypadek taki nie jest traktowany jako naruszenie trybu wystawiania ocen;

8. Osiągnięcia uczniów z zajęć edukacyjnych nauczyciele podsumowują w postaci ocen semestralnych dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

a) klasyfikowanie uczniów prowadzone jest w zespołach nauczycieli uczących w danej klasie, w terminie określonym przez dyrektora gimnazjum;

b) sprawy sporne rozstrzygane są przez głosowanie.

9. Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej.

a) Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie uzyskane przez ucznia z poszczególnych obszarów aktywności według wag, wskazanych w poszczególnych PSO, stosując średnią ważoną za wyjątkiem następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne, informatyka, religia, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne (Ustalenie oceny semestralnej i rocznej tych przedmiotów odbywa się według ustaleń PSO).

b) Średnia ważona obliczana jest wg następującego wzoru:

Suma iloczynów (ocena x waga)/Suma wag

 

c) Licząc średnią ważoną są brane pod uwagę + oraz – przy ocenach bieżących według następującego przelicznika:

+ = +0,5

- = -0,25          

d) Przeliczenie średniej ważonej na oceny semestralne i roczne:

1,6 ≤ W ≤2,59 dopuszczająca

2,6 ≤ W ≤ 3,59 dostateczna

3,6 ≤ W ≤ 4,59 dobra

4,6 ≤ W ≤ 5,59 bardzo dobra

W ≥ 5,6 celująca

e) Ocena roczna wyliczana jest według następującego wzoru:

średnia ważona z I semestru +średnia ważona z II semestru / 2

f) Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę:

 • średnią ważoną
 • rozwój ucznia (jakie czyni postępy);
 • wkład pracy w stosunku do zdolności;
 • samoocenę ucznia;

Uwaga!- Wystawiona ocena nie może być niższa niż obliczona zgodnie ze średnią ważoną. Pozostałe kryteria mogą jedynie podwyższyć ocenę. Nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę roczną w przypadku, gdy średnia ważona uzyskana przez ucznia w drugim semestrze jest niższa niż 1,6.

g) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub

ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z  

danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub

ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę

klasyfikacyjną.

10. Rada Pedagogiczna zatwierdza - w formie uchwały - wyniki klasyfikacji dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:

- w ostatnim tygodniu semestru (klasyfikacja śródroczna)

- w ostatnim tygodniu nauki szkolnej (klasyfikacja roczna i końcowa).

III. Procedura oceniania z zajęć edukacyjnych oraz wymagania edukacyjne

1. Ocena z zajęć edukacyjnych obejmuje:

a) zakres wiadomości i umiejętności,

b) rozumienie materiału przedmiotowego,

c) umiejętności stosowania wiedzy,

d) kulturę przekazywania wiadomości.

2. Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych z zachowaniem kolejności elementów wymienionych    

   w pkt. 1:

1) Na ocenę celującą:

 1. a)wiadomości ściśle przedmiotowe, a ich zakres wyczerpuje treści podstawy programowej, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ,
 2. b)zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji nauczyciela,
 3. c)samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych,
 4. d)poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią przedmiotową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.

2) Na ocenę bardzo dobrą:

 1. a)wyczerpujące opanowanie całego materiału podstawy programowej, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ,
 2. b)właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela,
 3. c)umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela,
 4. d)poprawny język, styl, sprawne posługiwanie się terminologią przedmiotową, klarowna koncepcja wypowiedzi.

3) Na ocenę dobrą:

 1. a)opanowanie materiału podstawy programowej, wiadomości logicznie powiązane,
 2. b)poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz inspirowane przez nauczyciela wyjaśnianie zjawisk,
 3. c)stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela,
 4. d)nieliczne błędy stylistyczne, podstawowe pojęcia ujmowane za pomocą terminów przedmiotowych, wypowiedź klarowna w stopniu zadowalającym.

4) Na ocenę dostateczną:

 1. e)zakres materiału podstawy programowej ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, podstawowe wiadomości logicznie powiązane,
 2. f)dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela,
 3. g)stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela,
 4. h)niewielkie i nieliczne błędy, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

     5) Na ocenę dopuszczającą:

 1. a)wiadomości tylko konieczne, luźno zestawione,
 2. b)ograniczone zrozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk,
 3. c)umiejętność stosowania wiedzy tylko w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela,
 4. d)liczne błędy, nieporadny styl, trudności w formułowaniu myśli.

       6) Na ocenę niedostateczną:

 1. a)brak wiadomości określonych w podstawie programowej i jedności logicznej między wiadomościami, uniemożliwiający dalszą naukę,
 2. b)brak rozumienia uogólnień oraz nieumiejętność wyjaśniania zjawisk,
 3. c)brak umiejętności stosowania wiedzy,
 4. d)liczne błędy, nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu myśli.

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen   sformułowane są w PSO, opracowanych przez zespoły przedmiotowe.

a) Projekt PSO opracowywany jest przez zainteresowanych nauczycieli, a następnie opiniowany przez komisję R.P. d/s. dydaktycznych i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną;

b) PSO zawiera inne nie ujęty w WZO ustalenia z uczniami, może on zawierać dodatkowe udogodnienia dla uczniów, wymagające zawarcia kontraktu;

c) Zatwierdzony PSO obowiązuje od początku nowego roku szkolnego i jest dostępny
w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły;

4. Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania;

a) Do 15 września każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do wyczerpującego poinformowania uczniów o swoich wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny niż przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna;

b) Wychowawca klasy corocznie przedstawia rodzicom (opiekunom) na pierwszym spotkaniu przepisy dotyczące oceniania, ogólne założenia WSO, w tym warunki, sposoby oraz kryteria oceniania zachowania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

c) Każdy Rodzic ma prawo uzyskać od nauczyciela szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych, kryteriów i sposobów oceniania z danego przedmiotu, a od wychowawcy dotyczące oceniania zachowania;

5. Każdy uczeń powinien starać się, aby uzyskać przynajmniej trzy oceny cząstkowe w semestrze.

6. Nie później niż na miesiąc przed posiedzeniami zespołów klasyfikacyjnych nauczyciele wpisują proponowane oceny semestralne/roczne do dziennika. Wychowawcy klas informują rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach z przedmiotów podczas spotkań z rodzicami poprzez wpis do zeszytów do korespondencji; wychowawcy klas informują uczniów o przewidywanych ocenach z zachowania na GDDW, a rodziców poprzez wpis do zeszytów do korespondencji. W przypadku nieobecności ucznia obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest uzyskanie informacji od wychowawcy klasy;

7. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia.

a) Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny.

b) Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;

c) Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o   postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka;

d) Na prośbę ucznia lub jego rodziców( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalając oceny klasyfikacyjne semestralne/roczne powinien je uzasadnić

• niedostateczną ocenę– uzasadnienie pisemne;
• pozostałe oceny – uzasadnienie ustne.

8. Uczeń, który uzyskał w I semestrze ocenę niedostateczną lub nie był klasyfikowany, zobowiązany jest w II semestrze nadrobić zaległości i przedstawić wyniki swojej pracy w formie uzgodnionej z nauczycielem.

VI. Promowanie osiągnięć uczniów

1. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania

2. Świadectwo ukończenia z wyróżnieniem szkoły otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
2a. Wpis na świadectwie jest określony w rozporządzeniu MEN z dn. 27 lipca 2007 r.

3. List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia klasy trzeciej, który uzyskał średnią wszystkich ocen na świadectwie co najmniej 5, 0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

4a. "Złotą dziesiątkę" stanowią uczniowie, którzy w klasyfikacji końcowo rocznej uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole ze wszystkich zajęć edukacyjnych.

4b. Dziesięciu uczniów z wzorowym zachowaniem, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z zachowania, otrzymują nagrodę na koniec roku szkolnego.

5a. Tytuł "Prymusa Gimnazjum im. Macieja Rataja" otrzymuje absolwent, który najlepiej zdał jedną z części egzaminu gimnazjalnego.

5b. W przypadku równej ilości pkt. tytuł "Prymusa Gimnazjum im. Macieja Rataja otrzymuje absolwent, który uzyskał wyższy wynik z pozostałych części egzaminu gimnazjalnego.

VII. Tryb odwoławczy

1. Uczeń lub grupa uczniów, którzy uważają, że są oceniani niezgodnie z zasadami WZO mogą złożyć skargę do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

a) Złożona skarga jest opiniowana przez Forum Rzecznika Praw Ucznia i przekazywana dyrektorowi gimnazjum;

b) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 10 dni przedstawia rozstrzygnięcie;

c) Od rozstrzygnięcia dyrektora przysługuje stronom odwołanie do Rady Pedagogicznej, która rozpatruje sprawę na najbliższym, planowym posiedzeniu;

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu wystawiania oceny

a) Zgłaszający winni wskazać na piśmie, które przepisy prawa dotyczące trybu wystawiania oceny zostały naruszone;

b) Zastrzeżenia rozpatruje dyrektor gimnazjum, po wysłuchaniu stron i zasięgnięciu opinii Zespołu Kierowniczego, w terminie 14 dni od zarejestrowania zgłoszonych zastrzeżeń;

VIII. Ewaluacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

1. Prawo wyrażania opinii i wnioskowania o zmiany WZO przysługuje:

- Komisjom Rady Pedagogicznej

- Zespołowi Kierowniczemu

- Radzie Samorządu Szkolnego

- Radzie Rodziców

2. Projekt zmiany procedury oceniania z zajęć edukacyjnych przygotowuje Komisja d/s. dydaktycznych;

3. Projekt zmiany procedury oceniania zachowania przygotowuje Komisja ds. wychowania i opieki;

4. Projekt innych zmian przygotowuje wicedyrektor gimnazjum.

5. Rada Pedagogiczna dokonuje corocznej ewaluacji WZO

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Załączniki:
Pobierz plik (WZO.pdf)WZO.pdf[ ]218 kB
Początek strony