PROJEKT EDUKACYJNY

Realizowany w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie z udziałem Szkoły Podstawowej im. Mikalojaus Dauksos w Kiejdanach (Litwa)


TEATR – POROZUMIENIE BEZ GRANIC

Spójrz na cudowną nieokreśloność przestrzeni w bezchmurną noc. Zobacz siebie tym, kim naprawdę jesteś – jednym z aktorów w tym olbrzymim przedstawieniu” (Paul Wilson)

 

Opracowała Rita Ćerniauskaite

 

WSTĘP

Drama i teatr angażują ciało, umysł i wyobraźnię, pomagają nawiązać kontakt z drugą osobą i nigdy nie nudzą. Wygląda to często jak beztroska zabawą, jednak korzyści z nich płynące są całkiem poważne i ogromne. Stosując dramę i techniki teatralne na zajęciach z młodzieżą można skoncentrować się nad walorami artystycznymi utworów literackich czy muzycznych. Można też stworzyć sytuację problemów życia codziennego i dylematów moralnych oraz przypomnieć fakty historyczne czy naukowe.

CELE PROJEKTU

 1. Kształtowanie otwartej, aktywnej, tolerancyjnej i odpowiedzialnej osobowości uczniów.
 2. Rozwijanie umiejętności artystycznych młodzieży.
 3. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.
 4. Przełamywanie zahamowań; wyrabianie umiejętności wystąpień publicznych i radzenia sobie z sytuacją stresową, wyrabianie przekonania o własnej wartości.
 5. Uwrażliwianie uczniów na kulturę języka, stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie.
 6. Doskonalenie umiejętności języków obcych.

 

ZADANIA DO REALIZACJI, FORMY I METODY PRACY

Realizacja projektu polega na stosowaniu technik teatralnych i dramy na zajęciach różnych przedmiotów, a następnie uwiecznienie opracowanych przykładów na taśmie wideo. W taki sposób zostanie stworzona pomoc dydaktyczna z różnymi inscenizacjami do wykorzystania na lekcjach. Szkoły partnerskie Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie oraz Szkoła Podstawowa im. Mikalojaus Dauksos w Kiejdanach wymienią się opracowanymi materiałami.

W realizacji projektu zalecane są również takie formy i metody pracy jak praca z materiałami źródłowymi (np. utwory literackie, scenariusze), dyskusje, “burza mózgów”, gry dydaktyczne.

Projekt będzie realizowany w następujących etapach:

 

CZAS REALIZACJI

Wrzesień 2004 – marzec 2005

REALIZATORZY PROJEKTU

Projekt edukacyjny “Teatr – porozumienie bez granic” będzie realizowany przez uczniów Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie oraz uczniów szkoły partnerskiej Szkoły Podstawowej im. M. Daukśos w Kedainiai na Litwie

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Rita Ćerniauskaite

HARMONOGRAM REALIZACJI

Zadanie do realizacji i formy realizacji

Przedmiot

Termin realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

Inscenizacje wybranych fragmentów z następujących utworów:

 • A. Fredra “Zemsta”
 • Sofokles “Antygona”
 • A. Mickiewicz “Dziady. Cześć II”
 • W. Shakespeare “Romeo i Julia”
 • twórczość Gombrowicza

Język polski

10.2004

09-10.2004

11.2004

03.2005

12.2004

Nauczyciele języka polskiego

Humorystyczne reakcje językowe i scenki sytuacyjne

Język niemiecki

10.2004-02.2005

Nauczyciele języka niemieckiego

Humorystyczne scenki

Język angielski

10.2004-02.2005

Nauczyciele języka

angielskiego

Inscenizacje:

 • “Pasowanie na rycerza”
 • “W teatrze ateńskim”

Historia

11.2004

12.2004

E. Bawolska

J. Łusiarczyk

Demokracja dawniej i dziś

WOS

11.2004

J. Ładowska

Ciekawa chemia

Chemia

01.2005

M. Żurek

Budowa cząsteczek

Fizyka

12.2004

S. Dudziak

Inscenizacja “Drapieżcy są wśród nas”

Geografia

10.2004

Nauczyciele geografii

Inscenizacja “Szkoła Pitagorejska”

Matematyka

12.2004

K. Lech

Muzyka gestu

Muzyka

03.2005

G. Niemczynowska

Spotkanie z teatrem

Koło teatralne

03.2005

G. Łysikowska

Mini spektakl słowno-muzyczny “Miłość głosimy”

Język polski, język angielski,

język niemiecki

03.2005

R. Ćerniauskaite,

T. Piskorz,

G. Niemczynowska

 

TERMIN PREZENTACJI

Dzień Teatru w Gimnazjum imienia Macieja Rataja w Żmigrodzie (koniec marca 2005)

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Po zakończeniu realizacji projektu uczeń potrafi:

 1. rozpoznać dramę jako rodzaj sztuki
 2. szanować inność kulturową i osobistą
 3. przyjmować postawę otwartości dialogu wznosząc się ponad uprzedzenia i stereotypy etniczne
 4. posługiwać się poprawną polszczyzną
 5. zna zasady dobrego porozumiewania się
 6. nie boi się wystąpień publicznych

Szkoła zyskuje materiały dydaktyczne. Nauczyciele mają okazję wymiany doświadczeń z nauczycielami szkoły partnerskiej.

 

 

Bibliografia

 1. M. Łotys. Planowanie i realizacja projektów na rzecz lokalnej społeczności. - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Warszawa, 2003.
 2. D. Phillips, S. Burwood, H. Dunford. Projects with young learners. – Oxford University Press, 2002.

 

 Żmigród, dnia 10-09-2004 Opracowała Rita Ćerniauskaite