Projekt edukacyjny

"MAM SWÓJ CEL I DO NIEGO DĄŻĘ"

inne projekty     prowadzony w ramach konkursu "Równać szanse 2003"

INFORMACJA O PROJEKCIE

1. Nazwa projektu - " MAM SWÓJ CEL I DO NIEGO DĄŻĘ."

2. Osoby odpowiedzialne za projekt:

  mgr Elżbieta Bawolska - nauczyciel historii

  mgr Urszula Pudłowska - nauczyciel geografii

  Współpracownicy w projekcie:

   mgr Joanna Ładowska - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

   mgr Tomasz Zakrzewski - nauczyciel informatyki

   mgr Marcin Cieśla - psycholog szkolny

   pan Andrzej Zalisz - pracownik parku krajobrazowego "Dolina Baryczy"

3. Diagnoza: patrz zał. nr 1

4. Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów naszego gimnazjum pochodzących szczególnie z rodzin ubogich, z terenów zdegradowanych społecznie i kulturowo.

Szczegółowy opis: patrz zał. nr 2

5. Beneficjenci projektu:

Projekt skierowany jest dla uczniów z klas I gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, w szczególności dla 30 uczniów klas I (13-14 lat).

Uczniowie pochodzący ze wsi - 22

Uczniowie z miasta - 8

Pośrednio- drugą grupą odbiorców jest młodzież- wolontariusze, którzy brali udział w konkursach wiedzy o regionie i chętnie podzielą się swoimi wiadomościami.

Jest to - 7 uczniów z kl. II -III

Trzecią grupą odbiorców są nauczyciele wspomagający realizację projektu.

6. Planowane efekty projektu

Zaproponowany plan działań przewidzianych projektem powinien wpłynąć bezpośrednio na zmianę sytuacji wyjściowej, tj. zniwelować lub znacząco zmniejszyć wskazane, występujące zjawisko. Jest to możliwe na drodze wprowadzenia młodzieży w świat kulturowych wartości tkwiących w regionie przy ich twórczej pracy.

 

Dla nas powodzenie projektu będzie oznaczało w przypadku poszczególnych grup:

Przewiduje się opracowanie przez młodzież:

Niemierzalne liczbowo osiągnięcia to:

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu.

16 grudzień 2003 - 31 maj 2004

8. Plan działań z informacjami o formach i metodach pracy: zał. nr 3

9. W jaki sposób przeprowadzona będzie ocena efektów projektu:

Na wstępie realizacji projektu uczniowie zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety - testu dotyczącego najbliższej okolicy, powiecie i województwie, o obiektach kultury, historii miasta Żmigród. Ponadto podsumowanie projektu odbędzie się poprzez udział dzieci w zorganizowanym na koniec konkursie , w którym będą mogły sprawdzić zdobytą w trakcie trwania projektu wiedzę.

W trakcie realizacji projektu uczniowie będą mogli zgłaszać swoje uwagi czy pytania na, które chcieliby otrzymać odpowiedzi, co jeszcze chcieliby zobaczyć. Wypełnią też ankietę ewaluacyjną, zawierającą informacje o sposobie prowadzenia zajęć.

10. Realizatorzy projektu mi ich kwalifikacje:

Do realizacji projektu poproszony będzie pracownik, który współpracował już ze szkołą:

p. Andrzej Zalisz- pracownik Parku Krajobrazowego " Dolina Baryczy"

mgr Joanna Ładowska - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Uniwersytet Wrocławski,

mgr Urszula Pudłowska - nauczyciel geografii, Uniwersytet Wrocławski, ukończone formy doskonalenia zawodowego z zakresu edukacji środowiskowej w szkole i regionalizmu.

mgr Elżbieta Bawolska - nauczyciel historii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra

mgr Marcin Cieśla - psycholog szkolny, student V roku psychologii, Uniwersytet Wrocławski,

11. Szczegółowy budżet projektu: zał. nr 4

 

Lista załączników do projektu: " MAM SWÓJ CEL I DO NIEGO DĄŻĘ."

 

 

Numer

załącznika

Zawartość załącznika

1.

Wyniki badań i diagnoza problemów

2.

Opis celów projektu, metody

3.

Plan działań podczas realizacji projektu

4.

Szczegółowy budżet projektu

5.

Akt założycielski szkoły

 

Załącznik nr 1

1. Zastosowane techniki badawcze.

Zgodnie z założeniami projektu w badaniach odwołałyśmy się do dwóch technik badawczych. Opisany problem został ustalony na podstawie przeprowadzonej ankiety, która w swym założeniu ma pomóc w poprawie jakości pracy na lekcjach oraz w opracowaniu programu szkolnych i przedmiotowych wycieczek. Ankieta zawierała 10 pytań dotyczących określenia tożsamości, rozumienia pewnych słów np. region, uczniowie mieli krótko wymienić elementy krajobrazu najbliższego, znane sobie punkty użyteczności publicznej, obiekty kultury w naszym regionie, określić przynależność terytorialną miasta Żmigród, wymienić znane miasta, podkreślić te, w których byli, z wymienionych obiektów i imprez podkreślić te, które znają osobiście, napisać jak często korzystają z wspólnych wyjazdów z klasą, jeśli nie to, dlaczego, czy pracowali z planem miasta, mapami turystycznymi, innymi, dzieci miały napisać szczerze czy chętnie uczestniczą w lekcjach, co sprawia im największy problem, jakie mają oczekiwania w stosunku do nauczyciela przedmiotu i szkoły. Druga metoda to przeprowadzenie indywidualnych rozmów z młodzieżą (po uzyskaniu z jednej strony ciekawych i wyczerpujących odpowiedzi, z drugiej szczerych, niejednokrotnie smutnych i szokujących).

 

2. Opis próby badawczej

Gimnazjum im. Macieja Rataja jest jednym z dwóch funkcjonujących w mieście obok Gimnazjum Powiatowego.

Gmina Żmigród położona jest w powiecie trzebnickim woj. Dolnośląskiego.

Obszar gminy wynosi 292 km 2. Miasto liczy ok. 6,5 tys. mieszkańców,

gmina dotknięta jest bezrobociem strukturalnym - 25,7 % w skali powiatu.

W szkole uczy się młodzież z całego obszaru gminy, w tym młodzież z miasta Żmigród i okolicznych wiosek.

W 19 oddziałach uczy się 528 uczniów.

260 uczniowie mieszkający w Żmigrodzie,

268 to dzieci dojeżdżające.

Szczególnie u dzieci dojeżdżających i z ubogich rodzin ujawniły się w sposób szczególnie wyrazisty problemy dotyczące odbioru treści geograficznych i historycznych, braki z zakresu podstawowej orientacji w przestrzeni geograficznej, zerowa świadomość przynależności lokalnej i regionalnej. Młodzież, która miałaby wziąć udział w projekcie przejawia w chwili obecnej w swoim zachowaniu i postawie pasywność, bierność lub nadpobudliwość oraz lęki, w tym również szkolnego systemu nauczania.

Elementem łączącym zdiagnozowane dzieci jest ich pochodzenie oraz ewidentna nieobecność na imprezach szkolnych typu wycieczka krajoznawcza, krajoznawczo-turystyczna, przedmiotowa.

Niektóre z dzieci były zaledwie kilka razy poza miejscem swego zamieszkania. Nie znają miasta powiatowego, a w stolicy Dolnego Śląska nigdy nie były , nie były też w muzeum, teatrze czy kinie. Wynika to z trudnej sytuacji materialnej rodzin oraz często małej świadomości rodziców co do wartości dydaktyczno-wychowawczych, jakich nabywają dzieci podczas wyjazdów czy biorąc udział w innej formie zajęć niż lekcja w klasie.

3. Wyniki badań

Badanie przeprowadzono wśród wszystkich klas pierwszych

6 klas - 158 uczniów. Spośród nich - 32 dzieci, (co stanowi ok. 20 %) znajduje się w sytuacji na tyle skomplikowanej, że bez pomocy z zewnątrz ich problemy mogą się pogłębić lub dojdą do nich jeszcze inne. Wymieniona grupa to młodzież pochodząca z obszaru zdegradowanego społecznie i kulturowo, z dawnych wsi , w których istniały PGR-y mieszkająca na wsi lub będąca po młodej migracji do naszego miasta, z rodzin o ograniczonych środkach finansowych (rodziny wielodzietne, często rodzice bez pracy i wykształcenia), z środowiska miejskiego i wiejskiego dotkniętego bezpośrednio procesami przebudowy struktur społeczno-kulturowych będących wynikiem zmian gospodarczych jakie zachodzą w ostatnich latach w kraju. Przejawiają oni problem z asymilacją w nowej rzeczywistości, rzeczywistości, która wraz z pracą Polski w Unii Europejskiej będzie ulegać dalszym, częstokroć trudniejszym przeobrażeniom.

Na pytania dotyczące:

To są przykładowe zagadnienia, które zawierała ankieta. Natomiast w rozmowach indywidualnych opowiadali bardzo szczerze o swej sytuacji i "marzeniach wyjazdu trochę dalej niż własne podwórko. "

 

 

 

 

4. Wnioski z badań

Udział dzieci w projekcie, przy realizacji planowanych zadań, skupionych wokół wytyczonych celów daje im szansę na nowe spojrzenie na siebie samych, wpłynie na ich przyszłość oraz stwarza szansę na rozwiązanie ujawnionych problemów.

Zaobserwowany problem wraz z zaproponowanym w projekcie modelem rozwiązania zostanie przedstawiony Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz innym instytucjom zaangażowanym w prowadzenie szkoły w celu wypracowania wspólnej drogi zmierzającej do poprawy sytuacji.

5. Nasze zasoby

Gimnazjum nasze posiada nowy budynek szkolny( od 1997r.), nowoczesną halę sportową, pełnowymiarowe boiska i sprzęt sportowy

Mamy też dwie pracownie komputerowo- internetowe, przedmiotowe oraz

Bibliotekę.

W szkole uczy 44 nauczycieli ,pedagog i psycholog.

Szkoła współpracuje owocnie z policją, parafią, poradnią pedagogiczno- psychologiczną oraz ze szkołami w Niemczech i na Litwie.

 

Załącznik nr 2

 

Cele projektu:

W projekcie naszym chodzi o:

(teatr, muzeum)

 

 

 

Z metod i form zostają wybrane te, które pozwolą uczniom na realizację

projektu, w myśl przyjętych celów. W nich przewiduje się:

Metody te wyrabiają w uczniach samodzielność oraz kształtują wiele umiejętności. Wzbogacają poczucie własnej wartości i samodzielności, celowości podejmowanych decyzji i działań zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym.

Załącznik nr 3

Plan działań podczas realizacji projektu:

 

Lp.

Zadania

Treści

Realizatorzy

Termin

1.

Spotkanie informacyjne

na temat projektu:

  • młodzież
  • rodzice

- przedstawienie celów projektu

- określenie korzyści ,jakie wynikną

dla uczestników

U. Pudłowska

E. Bawolska

Po 15 grudnia

2003 r.

2 godz.

2.

Zajęcia integracyjne dla młodzieży

- wzajemne poznanie się

Psycholog szkolny

I tydz. stycznia 2004r.

2 godz.

3.

Gmina Żmigród

- Żmigród

- omówienie środowiska geograficzno-

przyrodniczego regionu

- historia miasta i zabytki

- Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

U. Pudłowska

E.Bawolska

A. Zalisz

II-III tydz. Stycznia 2004 r.

 

5 godz.

4.

Opracowanie wycieczki z zadaniami

- przygotowanie tras dla grup z zadaniami

U. Pudłowska

E.Bawolska

IV tydz. Stycznia 2004r.

2godz.

5.

Wycieczka po Żmigrodzie

 

- realizacja poleceń w zadaniach

U. Pudłowska

E.Bawolska

Ferie zimowe

4 godz.

6.

Opracowanie tablicy informacyjnej

o mieście - ekspozycja stała

- materiały wykonane przez młodzież

 

U. Pudłowska

III tydz. lutego 2004r.

1 godz.

7.

Powiat trzebnicki

  • Trzebnica

- omówienie środowiska geograficzno-

przyrodniczego regionu

- historia miasta , zabytki, kultura

U. Pudłowska

E.Bawolska

J. Ładowska

luty 2004r.

3 godz.

8.

Wycieczka do Trzebnicy

- muzeum regionalne

- kaplica Św. Jadwigi

- instytucje samorządowe

- spotkanie z lokalnym twórcą ludowym

U. Pudłowska

E.Bawolska

M .Kowalski

I tydz. marca 2004r.

 

8 godz.

9.

Wykonanie tablicy o powiecie

 

- wykorzystanie wypracowanych przez

młodzież materiałów

E. Bawolska

marzec 2004r.

1 godz.

10.

Województwo dolnośląskie

  • Wrocław

 

- określanie środowiska geograficzno-

przyrodniczego regionu

- ciekawe miejsca w regionie

U. Pudłowska

E.Bawolska

J. Ładowska

II tydz. marca 2004r.

3 godz.

11.

Spotkanie ewaluacyjne

- wytyczenie dalszych kierunków pracy

z uwzględnieniem pomysłów młodzieży

U. Pudłowska

E.Bawolska

marzec 2004r.

2 godz.

12.

Miasto Wrocław

- historia miasta, instytucje i urzędy

- miejsca kultury ze szczególnym

uwzględnieniem muzeów

U. Pudłowska

E.Bawolska

J. Ładowska

marzec 2004

3 godz.

13.

Wycieczka do

Wrocławia

- Panorama miasta

- Starówka

- Muzeum Archeologiczne, Historyczne

- Panorama Racławicka i Muzeum

Narodowe

U. Pudłowska

E.Bawolska

I tydz. kwietnia 2004r.

 

8 godz.

14.

 

 

 

Spotkanie ewaluacyjne

 

 

 

- ocena stanu realizacji zadań

- dyskusja i propozycje uczniów

- opracowanie wycieczki po Wrocławiu

 

U. Pudłowska

E.Bawolska

kwiecień 2004r.

2 godz.

15.

Wycieczka do

Wrocławia

- Ostrów Tumski

- Muzeum Przyrodnicze

- Ogród Botaniczny

- Kino, Teatr, Operetka( wybór młodzieży)

U. Pudłowska

E.Bawolska

I tydz. maja 2004r.

 

10 godz.

16.

Opracowanie tablicy informacyjnej

o mieście - ekspozycja stała

- zebrane materiały, wykonane fotografie

U. Pudłowska

E.Bawolska

II tydz. maja 2004r.

1 godz.

17.

Przygotowanie prezentacji

Multimedialnej

 

- wykorzystanie zdjęć, stron www

T. Zakrzewski

E. Bawolska

Maj 2004r.

4 godz.

18.

Przygotowania do zakończenia projektu

 

 

- przygotowanie gry dydaktycznej

U. Pudłowska

E.Bawolska

III tydz. maja

2 godz.

19.

Podsumowanie projektu

 

 

- pokaz prezentacji

- konkurs wiedzy

U. Pudłowska

E.Bawolska

Koniec maja 2004r.

Strona Domowa